Váš prohlížeč nemá nainstalován flash player. Pro správnou funkci menu je potřeba jej nainstalovat.

flash player

Autorizační razítko

Verze pro tiskVerze pro tisk
Pravidla pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika
Rozhodnutí č. R1302-1 představenstva ČKAIT ze dne 11. 4. 2013 (dále jen „Pravidla“)

Článek 1
 1. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se státním znakem1)
 2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem2) a činnosti podle §§18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena.
 3. Přehled dokumentů, které autorizovaná osoba opatřuje autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem podle odstavců 1 a 2, je uveden v článku 3 těchto „Pravidel“.
 4. Autorizovaná osoba opatřuje podpisem a autorizačním razítkem pouze ty dokumenty, které vypracovala osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími osobami pracujícími pod jejím odborným vedením. Takto označené listiny jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

Článek 2

 1. Osoba, které byla autorizace pravomocně odejmuta, nebo pravomocně pozastavena, nesmí autorizační razítko dále používat a je povinna razítko bez zbytečného odkladu odevzdat kanceláři Komory.
 2. Osoba, která se autorizace sama vzdala, nesmí autorizační razítko používat po dobu pozastavení autorizace, či po ukončení aktivní činnosti. Autorizační razítko může odevzdat kanceláři Komory k uložení. Pokud si razítko ponechá, musí zabránit jeho zneužití.
 3. Použití autorizačního razítka v rozporu s těmito „Pravidly“ může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení před Stavovským soudem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 4. Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.

Článek 3

 1. Autorizovaná osoba musí označit svým autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem zejména:
  1. územně plánovací dokumentaci
  2. územní studii
  3. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí
  4. projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona2)
  5. potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku – jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle §157 SZ (stavbyvedoucí)
  6. písemné prohlášení stavbyvedoucího u staveb prováděných svépomocí, že povede provádění stavby podle §160 odst. 4 SZ
  7. dokumentaci pro uchazeče o autorizaci potvrzující jeho odbornou praxi.
 2. Autorizovaná osoba musí opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem samostatné dílčí části dokumentace, pokud spadají pod bod 1. písm. a-d (např. jednotlivé specializace oborů a profesí, statický a dynamický výpočet, zprávu o průzkumu stavby, o zkoušení a diagnostice stavby).
 3. Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním stavby, odborná stanoviska a posudky.
 4. Počet paré jednoho dokumentu označených vlastním podpisem a autorizačním razítkem je odvislý od potřeby v souvislosti s přípravou a prováděním stavby.

Článek 4

 1. Dokumenty opatřené autorizačním razítkem musí být jednoznačně identifikovatelné (místo stavby, klient, stavebník, datum odevzdání, apod.) a uvedeny v „Deníku autorizované osoby“.
 2. Dokumenty označené autorizovanou osobou jsou podle §13 odst. 5 zákona č.360/1992 Sb. (autorizační zákon), pro úřední účely veřejnými listinami.
 3. Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených autorizačním razítkem3) v Deníku autorizované osoby ČKAIT, tiskopisu vydaného Komorou (dále jen „deník“).
 4. Při každém záznamu v deníku musí autorizovaná osoba uvést:
  1. pořadové číslo záznamu,
  2. datum záznamu,
  3. název dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem,
  4. jméno a adresu objednavatele, popřípadě orgánu, který si příslušný dokument vyžádal,
  5. počet příloh dokumentu opatřených autorizačním razítkem v případě podle odstavce 5.
 5. Podle povahy dokumentu se opatřuje vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem:
  • pouze titulní list, pokud je dokument pevně spojený v jeden celek;
  • každý samostatný dokument;
  • u výpočtů a zpráv titulní list a závěr.

  Do deníku autorizované osoby se toto zapíše jako jeden záznam s uvedením počtu označených příloh.

 6. Pokud na dokumentu spolupracuje více autorizovaných osob, opatří svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem příslušnou část každá autorizovaná osoba.
 7. Pokud některé části dokumentu zpracovává osoba neautorizovaná, opatří tyto části svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem odpovědná autorizovaná osoba.

Článek 5

Barva vlastnoručního podpisu a otisku autorizačního razítka nesmí být černá.

Článek 6

Dnem schválení těchto „Pravidel“ se ruší účinnost „Pravidel“ ze dne 13. 9. 2007

Vysvětlivky:

 1. § 13 odst. 3 zákona ČNR č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
 2. zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 3. § 13 odst. 4 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.